បណ្ណាល័យ​ជាតិកម្ពុជា

NATIONAL LIBRARY OF CAMBODIA
រចនាសម្ព័ន្ធបណ្ណាល័យ

 

រចនាសម្ព័ន​បណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជា

លោកស្រី ខ្លូត ​វិបុលឡា

ប្រធានបណ្ណាល័យជាតិ

 

លោកស្រីខ្លូត​​វិបុលឡាប្រធានបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជា​និង​អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសៀវភៅនិង​ការអាន

អ៊ីម៉ែល៖ Email:  kvibolla@yahoo.com

ទូរសព្ទលេខ៖ (៨៥៥) ៤៣០​៦០៩ / ០១២​៩៥១ ៥៨២

 

លោកស្រី ​ឈុន​ មុនី ប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេស អភិរក្ស ទទួលខុសត្រូវជាទីភ្នាក់ងារ​ ISBN ​ប្រចាំនៅកម្ពុជា​

ទទួល​ផ្នែកថែរក្សា​ឯកសារបេតិកភណ្ឌ និងជួសជុលឯកសារចាស់ៗ
អ៊ីម៉ែល: chhunmony99@yahoo.com

ទូរសព្ទលេខ: ០១១ ៣០ ៣៧ ០១

 

លោកស្រី​តាន់​សុម៉ាលី​ ប្រធានការិយាល័យ​តម្កល់ទុក​​ស្របច្បាប់​និងទទួលផ្នែកសាលអានចុះបញ្ជីរសារពើ​ភណ្ឌ​និងធ្វើការបែងចែកសៀវភៅ​តាមផ្នែក។
អ៊ីម៉ែល: tansomaly@yahoo.com
ទូរសព្ទលេខ:០១២ ៧១៨ ២៥៩

 

លោកស្រី សួន ​សុខា ប្រធានការិយាល័យកាតាឡុក

ទទួលខុសត្រូវធ្វើកាតាឡុកសៀវភៅ។
អ៊ីម៉ែល:
ទូរសព្ទលេខ:០១២ ៩២៩ ៧៦៩

 

លោក​ សុខ ​សុផល អនុប្រធានការិយាល័យ​​បច្ចេកទេស អភិរក្ស ទទួលខុសត្រូវ​ស្គេនឯកសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ​អេឡិចទ្រនិចឯកសារយោង​​និងឯកសារ​ចាស់ៗជាភា​សាបារាំង​និង​ទទួកអ្នកស្រាវជ្រាវ។

អ៊ីម៉ែល៖ soksophal1@gmail.com

ទូរសព្ទលេខ៖០៩៧ ៨៣៤ ៨៩២៤ 

 

សម្រាប់ផ្នែកឯកសារខ្ចី

លោក ឃិន សំអន អនុប្រធានការិយាល័យតម្កល់ទុកស្របច្បាប់

អ៊ីម៉ែល: khinsamann779@gmail.com

ទូរសព្ទលេខ:០៧៧ ៩៤៨ ៣៦០

 

សម្រាប់ឯកសារកាសែតនិងទស្សនាវដ្ដី

លោកស្រី ចឹក ទូច អនុប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសអភិរក្ស

អ៊ីម៉ែល៖ check_touch@yahoo.com

ទូរសព្ទលេខ៖ ០៨៥ ៤០២ ៦៣៧

 

សម្រាប់ឯកសារឌីជីថល

លោក សូ សុផន អនុប្រធានការិយាល័យតម្កល់ទុកស្របច្បាប់

អ៊ីម៉ែល:sosphan80@gmail.com

ទូរសព្ទលេខ: ០១០ ៨៨​ ៦៩ ៤៩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patron Login

បណ្ណាល័យ